บริการให้คำปรึกษากฎหมาย

สำนักงานให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ ให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญา ทางวาจา อีเมล์ หนังสือ หรือการร่วมประชุมกับลูกค้า ณ สำนักงาน หรือบริษัทลูกค้าตอบข้อซักถาม และข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงติดต่อสื่อสาร เข้าร่วมประชุมโดยการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมการดำเนินการ ดังนี้

error: Content is protected !!