สำนักงานกฎหมาย KNInterlaw

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ขั้นตอนการทวงหนี้

ขั้นตอนการทวงหนี้

ตามพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 หมายความว่า เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีสิทธิรับชำระหนี้อันเกิดจากการกระทำที่เป็นทางการค้าปกติหรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึง ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ดังกล่าว ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ด้วย การปฏิบัติงานทวงถามหนี้ จะมีขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้ทวงถามหนี้จะต้องติดต่อกับลูกหนี้โดยตรงหรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้เท่านั้น โดยจะต้องแจ้งให้ลูกหนี้ทราบดังนี้ (1) แจ้งชื่อ – นามสกุล (2) แจ้งชื่อหน่วยงานของตนและของเจ้าหนี้ (3) แจ้งจำนวนหนี้ที่ค้างชำระให้ถูกต้องครบถ้วน(4) ในกรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ จะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจให้กับลูกหนี้ทราบก่อนจะทวงหนี้ ทั้งนี้จะแสดงให้กับบุคคลอื่นไม่ได้ เพราะจะเป็นการแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นหนี้ 2. กรณีประกอบธุกิจทวงถามหนี้ จะต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3. การติดต่อกับบุคคลอื่นที่มิใช่ลูกหนี้ ผู้ทวงถามหนี้ทำได้เพียงสอบถามหรือยืนยันเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือเบอร์โทรศัพท์ของลูกหนี้หรือสถานที่ติดต่อเท่านั้น ไม่สามารถเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่บุคคลอื่นนั้นเป็นสามี ภริยา บุพการีหรือผู้สืบสันดานของลูกหนี้ ได้สอบถามถึงสาเหตุของการติดต่อ สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ได้เท่าที่จำเป็นและตามความเหมาะสมเท่านั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 4. การทวงถามหนี้สามารถติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้ให้ไว้เท่านั้น …

ขั้นตอนการทวงหนี้ Read More »

ท่านสามารถแชร์ความรู้, บทความและคำพิพากษาได้ที่นี่
  •  
  •  
  •  
การกำหนดอายุความทางแพ่ง

การกำหนดอายุความทางแพ่ง

กำหนดอายุความ 2 ปี เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้จากการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ เรียกเอาค่าเช่าเจ้าหนี้เรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบแล้ว ตามสัญญาซื้อขาย หนี้ที่เกิดจากค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ หนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือโดยการให้ประกัน หนี้ค่าสินไหมทดแทนกรณี เรียกให้บริษัทประกันภัยรับผิด หนี้ตามสัญญาจ้างทำของ กำหนดอายุความ 5 ปี เช่น หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้บัตรกดเงินสด หนี้ตามสัญญากู้ยืมที่มีการผ่อนต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดๆ ดอกเบี้ยค้างชำระ ค่าเช่าบ้าน ที่ดิน ค้างชำระเจ้าหนี้เรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบแล้ว ตามสัญญาซื้อขาย ที่ซื้อไปใช้เพื่อประกอบกิจการของฝ่ายลูกหนี้ ตัวอย่าง ซื้อปูนซีเมนต์จากนำไปจำหน่ายหรือนำไปผสมเป็นคอนกรีตผสมเสร็จจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ย่อมถือได้ว่าเป็นการที่ได้ทำเพื่อกิจการของลูกหนี้ กำหนดอายุความ 10 ปี เช่น หนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี อายุความในการฟ้อง หลังจากมีการผิดนัดชำระตามสัญญา หนี้เงินกู้ยืม สัญญากู้ยืมที่กำหนดชำระเงินต้นคืนทั้งหมดในครั้งเดียว ค่าขาดราคา ค่าขาดประโยชน์ ค่าติดตาม เรียกให้ส่งคืนหรือใช้ราคาแทน ตามสัญญาเช่าซื้อ อายุความในการบังคับคดีตามคำพิพากษา ดอกเบี้ยที่ประกาศแก้ไขใหม่ ปี 2564 พระราชกำหนดการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องดอกเบี้ย พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 เมษายน …

การกำหนดอายุความทางแพ่ง Read More »

ท่านสามารถแชร์ความรู้, บทความและคำพิพากษาได้ที่นี่
  •  
  •  
  •  

ขั้นตอนการพิจารณาอายุความ

การพิจารณาอายุความ จะต้องตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ โดยตรวจสอบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ที่ระบุไว้ในเอกสาร และพิจารณาแยกประเภทของหนี้ระหว่างลูกค้ากับลูกหนี้ ว่าหนี้ที่จะดำเนินการให้ทวงถามนั้นเป็นหนี้ประเภทใด เช่น หนี้กู้ยืม หนี้บัตรเครดิต หนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ การทวงถามหนี้เรื่องใดๆนั้น จะมีระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ถ้าหากมิได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ย่อมทำให้หนี้นั้นขาดอายุความ ซึ่ง ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้นั้นได้เมื่อทราบว่าเป็นหนี้ประเภทใดแล้ว ให้พิจารณาอายุความที่เหลืออยู่ โดยอายุความหลักๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ อายุความ 2 ปี 5 ปี และ 10 ปี หลังจากนั้น พิจารณาวันที่ผิดนัดชำระหนี้ โดยตรวจสอบจากเอกสารที่ลูกค้าส่งให้ว่า มีการชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ และมีกำหนดชำระหนี้ครั้งถัดไปเมื่อไหร่ กรณีผิดนัดชำระหนี้เงิน วันที่ผิดนัดชำระหนี้คือวันที่คือวันครบกำหนดชำระครั้งถัดไป โดยการนับอายุความให้นับจากวันที่ผิดนัดชำระครั้งสุดท้าย ตัวอย่าง นาย ก. ได้ไปทำการกู้สินเชื่อบุคคลจาก ธนาคาร A ครบกำหนดให้ผ่อนจ่ายคืนทั้งหมด 24 งวดๆละ 1,000.บาท โดยต้องผ่อนจ่ายคืนไม่เกินวันที่ 8 ของทุกๆเดือน นาย ก. ได้ผ่อนจ่ายชำระเงินคืนไปแล้ว งวดที่ 1 จ่าย 1,000.บาท …

ขั้นตอนการพิจารณาอายุความ Read More »

ท่านสามารถแชร์ความรู้, บทความและคำพิพากษาได้ที่นี่
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!