บทความ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พันธมิตรทางธุรกิจกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลายท่าน คงเคยอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่มักถูกพูดถึงคือ การเปิดเผย หรือการแบ่งปันข้อมูลให้กับ “พันธมิตรทางธุรกิจ” ซึ่งบางที่ก็ไม่ได้ระบุว่าพันธมิตรทางธุรกิจคือใคร ในขณะที่บางที่ก็ระบุอย่างชัดเจนว่าพันธมิตรทางธุรกิจคือใครบ้าง...

Read More

สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

สิทธิของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO ต้องได้รับความคุ้มครอง และควรมีมาตรการเพื่อให้ การปฏิบัติหน้าที่ของ DPO เป็นไปโดยอิสระ การให้ออกหรือเลิกจ้างเพราะเหตุที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล...

Read More

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 42 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) ให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง...

Read More
PDPA

มาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายให้สิทธิและคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีฐานะเป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data...

Read More

รวมข่าวเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ขั้นตอนการทวงหนี้

ขั้นตอนการทวงหนี้

ตามพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 หมายความว่า เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีสิทธิรับชำระหนี้อันเกิดจากการกระทำที่เป็นทางการค้าปกติหรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้...

Read More
การกำหนดอายุความทางแพ่ง

การกำหนดอายุความทางแพ่ง

กำหนดอายุความ 2 ปี เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้จากการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ เรียกเอาค่าเช่าเจ้าหนี้เรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบแล้ว ตามสัญญาซื้อขาย...

Read More

ขั้นตอนการพิจารณาอายุความ

การพิจารณาอายุความ จะต้องตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ โดยตรวจสอบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ที่ระบุไว้ในเอกสาร และพิจารณาแยกประเภทของหนี้ระหว่างลูกค้ากับลูกหนี้ ว่าหนี้ที่จะดำเนินการให้ทวงถามนั้นเป็นหนี้ประเภทใด เช่น หนี้กู้ยืม หนี้บัตรเครดิต...

Read More

กฎหมายอาญา

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

การพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า

การพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า ไม่อาจพิจารณาเฉพาะเพียงแค่ตัวอักษร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าได้ ในแนวทางการพิจารณาและการตีความของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และศาลฎีกา...

Read More

กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

กฎหมายภาษี

กฎหมายแรงงาน

error: Content is protected !!