KN International Law Office

สำนักงานมีผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และบุคลากร ที่มีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายมืออาชีพครบถ้วนทุกด้าน

KN International Law Office

สำนักงานมีผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และบุคลากร ที่มีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายมืออาชีพครบถ้วนทุกด้าน สำนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการท่านด้วยความจริงใจ และมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการช่วยให้ท่านแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน ด้วยบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวก และรวดเร็ว ในฐานะทนายความส่วนตัวของท่าน

บริการของเรา

บริการด้านกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้บริการทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรการที่เหมาะสมเพียงพอในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

บริการให้คำปรึกษากฎหมาย

เราให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ ให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญา ทางวาจา อีเมล์ หนังสือ หรือการร่วมประชุมกับลูกค้า ณ สำนักงานหรือบริษัทลูกค้า ให้คำแนะนำทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสาร เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

เราให้บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ตรวจสอบ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเสนอแนะความเห็นต่อร่างสัญญา ข้อตกลง จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ หรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครอบคลุมสัญญาทุกประเภท

บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ

บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ

เราให้บริการจดทะเบียนทางธุรกิจด้านต่างๆ ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นและทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจ

อัพเดทข่าวสารและความรู้กฎหมาย

บริการอัพเดทข่าวสารและความรู้กฎหมาย

เราให้บริการรายงานความเคลื่อนไหวข่าวสารด้านกฎหมาย และกฎหมายใหม่ ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

บริการอบรม-สัมนา

ให้บริการด้านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โปรโมชั่น

แพ็คเกจ 1

เมื่อท่านเลือกใช้บริการทางด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวันนี้ สำนักงานขอมอบสิทธิพิเศษให้ท่าน ดังนี้

แพ็คเกจ 2

เมื่อท่านเลือกใช้บริการอัพเดทข่าวสารและความรู้ด้านกฎหมาย ระยะเวลา 1 ปี สำนักงานขอมอบสิทธิพิเศษ ให้ท่านดังนี้

คำถามที่พบบ่อย

เราตั้งใจรับฟังข้อเท็จจริง และทำความเข้าใจรับฟังปัญหาของท่านอย่างใจเย็นและพิจารณาให้รอบคอบก่อนให้คำแนะนำกฎหมาย มีการอ้างอิงบทบัญญัติของกฎหมาย อธิบายข้อดี ข้อเสียของความเป็นไปได้ในทุกขั้นตอน รวมถึงบอกทางเลือกให้ท่าน โอกาสแพ้ชนะคดีที่ยึดโยงกับความเป็นจริง ไม่หลอกลวงทำให้ท่านต้องเข้าใจผิด หรือโน้มน้าวให้ท่านเสียเงินเพื่อจ้างเรา

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการกำกับดูแลซึ่งผู้ประกอบการทุกธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลจึงจำเป็นที่ทุกธุรกิจอาจต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบ้าง ไม่มากก็น้อย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องทราบว่า ท่านจะดำเนินการอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดเก็บอยู่ หากท่านจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ ท่านจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหรือไม่ อย่างไร

ท่านสามารถใช้บริการรายงานความเคลื่อนไหวข่าวสารด้านกฎหมาย และกฎหมายใหม่ ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา กับเราได้ โดยเราจะจัดทำสรุปให้เป็นภาษาที่อ่านง่ายให้ท่านทุกเดือน

นอกจากนี้ เรายังมีบริการพิเศษที่อำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยจะพิจารณาความเกี่ยวข้องของกฎหมายที่ออกใหม่ว่ากระทบกับการดำเนินธุรกิจของท่านหรือไม่ พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ท่านเพื่อให้ท่านเตรียมพร้อมรับมือ และทำให้เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่าน

การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายคือการรับฟังปัญหา ข้อคำถามจากท่าน และช่วยท่านหาทางแก้ไขปัญหานั้นด้วยการหาช่องทางในทางกฎหมาย ให้คำปรึกษา และคำแนะนำทางกฎหมาย วิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของท่านได้มากที่สุดและยังช่วยให้ท่านลดความเสี่ยงที่จะดำเนินธุรกิจโดยผิดกฎหมาย

ในบางครั้งในการดำเนินธุรกิจอาจต้องประสบกับปัญหา มีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม ปรึกษากับนักกฎหมาย ต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นทางออกอย่างหนึ่ง กับสถานการณ์ที่จะช่วย เสนอทางแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ทำให้ท่านไม่เสียเปรียบทางกฎหมายกับบุคคลภายนอก ช่วยลดปัญหาในการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น และสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงหลักกฎหมายที่ใช้ในการบริหารและจัดการธุรกิจ รวมทั้งเทคนิคการแก้ปัญหาต่าง ๆ
5.1. ค่าบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไป สำนักงานคิดค่าบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย (แบบรายกรณีไป) โดยหากท่านประสงค์จะปรึกษากฎหมายกับ สำนักงาน 1 เรื่อง ท่านต้องชำระค่าปรึกษากฎหมาย ขั้นต่ำครั้งละ 2,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเรื่องที่ท่านต้องการปรึกษา) โดยสำนักงานจะรับฟัง ปัญหา ข้อสอบถามจากท่านและประเมินค่าบริการแจ้งให้แก่ท่านทราบก่อนการให้บริการ

5.2. ค่าบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย (แบบรายเดือน) สำนักงานยินดีให้คำปรึกษากฎหมายกับผู้ประกอบการ ด้วยการคิดค่าบริการให้คำปรึกษากฎหมายรายเดือนๆ ละ 30,000 บาท โดยท่านต้องชำระเงินก่อนเริ่มงาน โดยไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง และจำนวนเรื่องที่ท่านต้องการปรึกษา
  • ท่านต้องชำระเงินค่าบริการล่วงหน้าก่อน 50 เปอร์เซ็นต์ ของยอดที่ต้องชำระ หรือแล้วแต่ตกลงเป็นรายกรณีไป
  • หลังจากทนายความให้คำปรึกษากฎหมายแก่ท่านแล้ว จะทำรายงานสรุปพร้อมข้อกฎหมาย คำพิพากษาฎีกา (ถ้ามี) ให้แก่ท่านด้วย
  • หลังจากท่านได้ปรึกษากฎหมายแล้ว หากท่านยังมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ปรึกษา ท่านสามารถปรึกษาเพิ่มเติมทางโทรศัพท์, อีเมล, เว็บไซค์ ในแต่ละเรื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
    หมายเหตุ การให้บริการให้คำปรึกษากฎหมายไม่รวมการร่างสัญญา การร่างหนังสือทวงถาม

สำนักงานให้บริการท่านด้วยราคาที่ย่อมเยาว์
เป็นธรรม คำนึกถึงประโยชน์ของท่านให้มากที่สุด

ข่าวสารและบทความ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA

รวมข่าวเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายอาญา

กฎหมายอาญา

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

กฎหมายภาษี

กฎหมายภาษี

กฎหมายแรงงาน

error: Content is protected !!